DenkTank 2018

De circulaire metropool van de toekomst

We hebben een extra aarde nodig als we doorgaan met in dit tempo de schaarse grondstoffen uit de bodem te halen’, zegt staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu in 2016. ‘Nu zijn producten vaak niet opnieuw bruikbaar of worden ze zelfs ontworpen voor kortdurend gebruik. We moeten af van deze wegwerpmentaliteit.’[1]

Op dit moment pleegt de huidige wereldbevolking roofbouw op onze planeet: een sterk groeiende wereldbevolking, die hand in hand gaat met verstedelijking en toenemende welvaart, zorgt voor een explosieve vraag naar grondstoffen. Om toekomstige generaties een vitale en duurzame samenleving te kunnen bieden is direct verandering nodig. In 2015 zijn mondiale afspraken in de Sustainable Development Goals[2] vastgelegd, die (in)direct gerelateerd zijn aan het realiseren van een circulaire economie. Deze afspraken dreigen we met ons huidige tempo echter niet te halen.[3] We hebben haast!

De ambitie van de Rijksoverheid is om de Nederlandse economie volledig circulair te laten zijn in 2050.[4] De Nationale DenkTank 2018 zet zich graag in om deze transitie succesvol te helpen vormgeven. Hoe zorgen we ervoor dat circulair denken en handelen het nieuwe normaal wordt, zodat verspilling wordt voorkomen en onze ecologische footprint op de planeet naar nul wordt gebracht? De voorlopige hoofdvraag voor de Nationale DenkTank 2018 is: Hoe ziet de circulaire metropool van de toekomst eruit en wat is ervoor nodig om deze te realiseren?

Om een circulaire economie te realiseren moet er een radicale omslag komen in denken en handelen: we hebben nieuwe business- en financieringsmodellen én parameters nodig  om een toename aan circulaire bedrijven te realiseren. Andere ontwerp- en denkpatronen gaan zorgen voor producten met een oneindige levensloop. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van ecosystemen? In het afgelopen jaar is de interesse in en focus op een verandering van lineaire naar circulaire economie gestegen[5]. Verschillende bedrijven werken al volgens circulaire principes, zoals Interface, Mudjeans en DSM. Bovendien zijn veel gemeenten actief aan de slag gegaan met de ‘100-100-100’ actie, waarmee een spectaculaire vermindering van restafval is bereikt. En ook bij burgers is een verandering merkbaar, met onder meer de opkomst van de deeleconomie (Uber, Airbnb, Peerby, Thuisafgehaald). Alleen: deze voorbeelden zijn meer uitzondering dan de norm, en vaak ook nog niet volledig circulair. Hoe zorgen we ervoor dat we handelen vanuit een refuse and reduce mentaliteit in plaats van een take and waste mentaliteit? En wat is ervoor nodig om succesvolle circulaire initiatieven meer schaalgrootte te geven?

Een circulaire economie is niet een doel op zich, maar een middel om kwaliteit van leven te kunnen waarborgen voor toekomstige generaties. De Nationale DenkTank 2018 zet zich om de transitie naar een circulaire economie en maatschappij te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne IJsselmuiden via s.ijsselmuiden@nationale-denktank.nl of 06 33 08 76 37.

[1] Interview met staatssecretaris Dijksma, Volkskrant. 14 september 2016. https://www.volkskrant.nl/
[2] The Sustainable Development Goals
[3] The Sustainable Devleopemt Goals Report 2017
[4] Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Rijksbreed programma Circulaire Economie. Nederland circulair in 2050. (2016)
[5] Nederland circulair: 50 best practices. www.circulairondernemen.nl (2016)