Rabobank

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten medewerkers van de Rabobank zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.
De Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden. Men kiest ervoor om jaarlijks een flink deel van de winst te investeren in de maatschappij. De leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten, en ook is er een breed programma om verenigingen te ondersteunen, omdat die verenigingen zo’n belangrijke verbindende rol hebben. Daarnaast zet de Rabo Foundation zich in voor de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.
De missie ‘growing a better world together’ begint heel dicht bij huis en wordt mogelijk gemaakt door leden en klanten. Andere thema’s zijn: Iedereen financieel gezonder, duurzaam groeien, duurzamer wonen en duurzamere voeding.

APG

APG Groep verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. APG voert deze werkzaamheden uit namens (pensioen) fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak
en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. Voor de (pensioen) fondsen in deze sectoren beheert APG circa 516 miljard euro (meil 2020) pensioenvermogen. APG werkt voor ongeveer 22.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland (ruim 4,7 miljoen deelnemers).

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’
beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin
de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig
omgaan met schaarse grondstoffen.

IJsfontein

IJsfontein staat voor playful learning. IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt spelend (digitaal) leren vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig en intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. IJsfontein ondersteunt de deelnemers van de Nationale DenkTank bij ontwerp van oplossingen en ideeën en bij persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK maakt zich sterk voor een democratische rechtstaat, met een slagvaardig bestuur. Ze borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Alles is Gezondheid

Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van ruim 3.000 publieke en private partners dat de beweging naar een vitaler Nederland stimuleert. Met elkaar verleggen we de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Alles is Gezondheid ondersteunt door te verbinden, lokaal te organiseren, implementatiekennis te delen, instrumenten te bieden én samen te leren en te doen.

Jongeren Op Gezond Gewicht

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Op dit moment leven kinderen in een wereld waarin ze voortdurend worden verleid tot ongezond gedrag. Zelf kunnen ze daar niets aan doen. Daarom focust Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) zich niet op het kind zelf, maar op de plekken waar kinderen zich bevinden; thuis, school, de wijk, de sportvereniging, werk, online etc.
JOGG en haar 143 lokale teams brengen diverse partijen samen en zorgen ervoor dat gezond eten en genoeg bewegen overal waar kinderen komen de normaalste zaak van de wereld wordt.

Fonds SGS

Zilveren Kruis heeft drie stichtingen die zorg gerelateerde projecten financieel ondersteunen. Een daarvan is Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (Fonds SGS)

Fonds SGS heeft als missie het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland. Meer specifiek: de verbetering van patiëntenzorg en duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen.

Dit bewerkstelligt het Fonds door het leveren van financiële bijdragen aan innovaties, die door verschillende (zorg)organisaties, kenniscentra of branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven. Het Fonds SGS van Zilveren Kruis levert zo een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. De patiënt, cliënt of burger is bij SGS altijd het uitgangspunt.

Stichting Elise Mathilde Fonds

Jaarlijks investeert het Elise Mathilde Fonds in een betere maatschappij door steun aan zo’n 1000 uiteenlopende initiatieven.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.