EINDRAPPORT 2017

Tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Contactpersoon

Jojanneke Hendriks
j.hendriks@nationale-denktank.nl

Laura Dijkink
l.dijkink@nationale-denktank.nl

Het Eindrapport 2017 offline lezen?

Het contractneutraal sociaal stelsel

‘Hartelijk dank voor je tijd: we komen zo snel mogelijk bij je terug met de uitkomst van dit sollicitatiegesprek.’ Vincent sluit de deur achter de sollicitant. Na een acht- tal sollicitaties te hebben afgenomen is het nu tijd om de balans op te maken. Hij heeft de hele dag gesprekken gehad voor een openstaande vacature, met een breed scala aan gegadigden: van starters tot ervaren professionals, en van zelfstandigen tot mensen die vast in dienst willen komen. Gelukkig hoeft hij geen rekening te houden met de contractvorm waarin de werknemers in dienst komen, omdat alle opties hem even- veel kosten. Vincent kan zich nu volledig richten op de kennis en vaardigheden van de kandidaten, en vervolgens de meest geschikte kiezen.

Aanleiding

In het huidige stelsel hangt bestaans- zekerheid van werkenden in belangrijke mate samen met het vaste contract. Dit betekent dat flex-contractanten en zelfstandigen minder bestaanszekerheid genieten, omdat zij geen vast contract hebben. Haaks hierop staat dat juist deze twee groepen interessant zijn voor werkgevers vanwege de lage risicokosten (geen doorbetaling bij ziekte of transitievergoeding).

Oplossing

Het contractneutraal stelsel wil een gelijk speelveld creëren via twee hoofdwegen. Ten eerste een basiscontract voor werken- den dat de kosten voor een werkgever per werkende gelijk maakt, ongeacht de arbeidsrelatie. Ten tweede draagt een ondernemer via een inkomensverzekering bij aan de sociale zekerheid en mag hij, net als werknemers, daar een beroep op doen. Elke reparatie aan het sociale stelsel die we in de toekomst doen, moet toewerken naar deze contract-neutrale vorm, zodat we uiteindelijk een nieuw stelsel hebben. Als DenkTank willen wij op basis van onze visie concrete eerste stappen aandragen voor dit contractneutraal stelsel:

1) recht op zelfstandigenaftrek koppelen aan het afsluiten van een arbeidsonge- schiktheidsverzekering.
2) de transitievergoeding herinrichten naar een individueel ontwikkelingsbudget ten behoeve van arbeidsmobiliteit.

Impact

Als we een gelijk speelveld creëren waar- binnen elke werkende bestaanszekerheid heeft, ongeacht de contractvorm, verdwijnt de concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Als DenkTank willen wij hieraan bijdragen met concrete ideeën voor het ophanden zijnde sociaal akkoord.

Gezocht

Kamer- en gemeenteraadsleden, ambtenaren, economen en zowel grote als kleine werknemers-, werkgevers- en zzp-organisaties.