EINDRAPPORT 2013

Uitgedokterd: 10 oplossingen voor veerkrachtszorg

Contactpersoon

Laurens Krüger
l.kruger@nationale-denktank.nl

Publicatiedatum: 11 november 2013

Het Eindrapport 2013 op papier of als PDF?

CARTE BLANCHE AANPAK JEUGDZORG

Mei 2015: Honderden multiprobleemgezinnen in het hele land werken met een vaste, ervaren hulpverlener. Het aantal werkuren per week staat van tevoren niet vast. De hulpverlener kijkt pragmatisch naar wat op dat moment noodzakelijk is en kan fulltime ingezet worden indien nodig. Het einde van het traject is ook niet vooraf vastgesteld. Hierdoor kan de hulpverlener op het juiste moment inspelen op de vraag van het gezin. Dat kan betekenen dat hij de ene dag een bijdrage levert aan het huishouden en de andere dag samen met de ouders in gesprek gaat met de schuldhulpverlening of politie. Het aantal hulpverleners kan door deze aanpak omlaag. De vaste hulpverlener staat er echter niet alleen voor, hij krijgt zo nodig ondersteuning door collega’s met specifieke expertise.

5.CarteBlanche

Aanleiding

Nederland kent naar schatting zo’n 70.000 multiprobleemgezinnen.21, 22 Bij gezinnen met de zwaarste problematiek zijn vaak meer dan twintig hulpverleners betrokken vanuit diverse instanties. Deze hulpverleners zijn gebonden aan een vooraf vastgesteld traject met een bepaalde en beperkte tijd per gezin. Daardoor leidt de geboden hulp v aak niet tot een structurele verbetering van de gezinssituatie, terwijl de huidige ondersteuning van multiprobleemgezinnen in de zwaardere categorie meer dan 100.000 euro per jaar kost.23 Dit vraagt om een andere aanpak.

Impact

Uit een pilot in Amsterdam blijkt het succes van de Carte Blanche-aanpak. Met deze werkwijze kan een hulpverlener optimaal afstemmen op de vraag en behoeften van het gezin. aardoor
verbetert het zelfstandig functioneren  van het gezin en krijgt het gezin de regie weer in eigen hand. Ten tweede gaan de hulpverleningskosten voor een gezin door deze aanpak
omlaag, doordat het aantal hulpverleners afneemt (bijvoorbeeld van twintig of meer naar vier o f minder). Bij een stabiele situatie neemt ook het aantal uren van de vaste hulpverlener af,
waar-door de kosten nog verder dalen. Ook zullen er indirecte besparingen zijn, zoals het voorkomen van uithuisplaatsing.

Gezocht

Gemeenten, (jeugdhulp)organisaties en hulpverleners die open staan voor deze nieuwe werkwijze, waarbij per keer gekeken wordt hoeveel hulp een gezin op dat moment nodig heeft.

Video
Verdieping

Download de PDF met de verdieping van deze oplossing

Referenties

21 Dit zijn gezinnen die langdurig kampen  met een combinatie van sociaale-conomische en psychosociale problemen. Nederlands Jeugd Instituut, Definitie multiprobleemgezinnen (versie november 2013), www.nji.nl/Multiprobleemgezinnen- Probleemschets-Definitie

22 De Klerk, M., e.a., Mensen met meervoudige problemen en hun zorggebruik, Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, Den Haag, 2012 p. 97. En: Kruiter, A.J., e.a., De Rotonde van Hamed.
Maatwerk voor mensen met meerdere problemen, 2008, p. 26

23 Blokker, E., en A.J. Kruiter en H. Kruiter, Sociaal Hospitaal. Zo is het genoeg, 2013, p. 30